Theses 

Edukace žáka s poruchou autistického spektra integrovaného na základní škole v porovnání s edukací žáka s poruchou autistického spektra ve specializované třídě – Bc. Lenka Krčilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Krčilová

Master's thesis

Edukace žáka s poruchou autistického spektra integrovaného na základní škole v porovnání s edukací žáka s poruchou autistického spektra ve specializované třídě

Educating pupils with autistic spectrum disorders at a regular primary school in comparison with educating pupils with autistic spectrum disorder in a special class

Anotácia: Diplomová práce se zabývá problematikou edukace žáků s poruchami autistického spektra (PAS). Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Jejím cílem je popsat průběh edukace žáka s PAS integrovaného na běžné základní škole v porovnání s edukací žáka s PAS vzdělávaného ve specializované třídě. Byly stanoveny následující dílčí cíle: 1. Reálný popis vztahových podmínek v integrovaném a specializovaném prostředí. 2. Na základě sociometrického šetření zjistit postavení konkrétního žáka s PAS v kolektivu třídy na běžné základní škole a ve specializované třídě. 3. Získat informace o možnostech využití různých forem výuky v integrovaném a speciálním prostředí z pohledu třídních učitelek. Teoretická část se soustřeďuje na vysvětlení základních pojmů vztahujících se k této problematice. Charakterizuje poruchy autistického spektra, vzdělávání ve specializované třídě a vzdělávání na základní škole, jež je zaměřeno na problematiku integrace žáka s PAS. Dále se zaměřuje na charakteristiku vybraných organizačních forem výuky. V praktické části jsou výzkumným šetřením prověřeny cíle diplomové práce. Stěžejním se stalo sociometrické šetření, jehož jednotlivé položky byly analyzovány, zaneseny do sociometrických matic a následně zpracovány do individuálních sociogramů žáků s PAS. Výsledků bylo využito k výpočtu sociometrických statusů žáků a k porovnání jejich sociálních vztahů s vrstevníky v integrovaném a speciálním prostředí. Výzkumnou část dále doplňují rozhovory s třídními učitelkami, stručná charakteristika školy a třídního kolektivu, v němž edukace žáka s PAS probíhá, a kazuistické studie dvou konkrétních žáků s PAS. Závěr práce tvoří návrhy intervence a doporučení pro praxi. Ve výzkumném šetření byly použity metody sociometrie, rozhovor, pozorování, kazuistiky žáků s PAS, analýza pedagogických dokumentů a anamnestických údajů.

Abstract: This thesis is concerned with the problematic of the education of students with autistic spectrum disorder (ASD). It is divided into a theoretical section and a section on empirical research. Its goal is to describe educational methods used on a student with ASD who is integrated into a standard elementary school in comparison with the education of a student with ASD schooled in a special education classroom. The following sub-goals were established: (1) a factual description of relational conditions in both an integrated environment and a specialized environment; (2) to determine a specific student with ASD's standing in the classroom collective at a standard elementary school and in a specialized classroom on the basis of sociometric research; and (3) to acquire information on the options for using various forms of instruction in an integrated and in a specialized environment from the perspective of teachers. The theoretical section is focused on explaining the basic concepts relating to this problematic. It describes autistic spectrum disorder, instruction in a special education classroom, and elementary school education that is focused on the problematic of integrating a student with ASD. It also focuses on the characteristics of selected teaching strategies. In the empirical section, the thesis goals are verified by a research investigation. The sociometric research became the pivotal component; its individual elements were analyzed, entered into a sociometric matrix, and subsequently translated into individual sociograms of students with ASD. The results were used to calculate the students' sociometric status and to compare their social relationships with their peers in the integrated and special education environments. The research section is also supplemented by interviews with classroom teachers, a brief description of the school and classroom collective in which the student with ASD was being educated, and case report studies of two specific students with ASD. The paper's conclusion includes intervention proposals and recommendations for implementation. The methods of sociometry, interviews, observation, case reports of students with ASD, analysis of educational materials and case history data were used in the research investigation.

Kľúčové slová: poruchy autistického spektra, edukace, integrace, organizační formy výuky, studie kazuistická, sociometrie, specializovaná třída pro žáky s poruchami autistického spektra

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Oponent: PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 18:20, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz