Jan Voříšek

Bakalářská práce

Diagnostika mostní konstrukce v km 1,589 t.ú. 1614 Pardubice hl.n. (mimo) - Pardubice - Rosice nad Labem-jižní zhlaví.

Diagnosis of bridge construction in km 1,589 track section 1614 Pardubice hl.n. (outside) - Pardubice - Rosice nad Labem-south gridiron.
Anotace:
Práce je věnována diagnostice mostní ocelové konstrukce za pomoci ultrazvukové nedestruktivní metody. Konkrétně se jedná o měření tloušťky vrstvy nátěru a tloušťky základního materiálu pomocí ultrazvukových přístrojů. V první části se práce zabývá stručným popisem metod nedestruktivního zkoušení. Druhá část popisuje teorii ultrazvuku a blíže specifikuje ultrazvukovou nedestruktivní metodu. V poslední …více
Abstract:
The work is dedicated to the diagnosis of bridge steel construction with the help of ultrasonic nondestructive methods. Specifically, the measurement of the thickness of paint layers and plate thickness using ultrasonic instruments. The first part deals with a brief description of NDT methods. The second part describes the theory of ultrasound and further specifies ultrasonic nondestructive method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Voříšek, Jan. Diagnostika mostní konstrukce v km 1,589 t.ú. 1614 Pardubice hl.n. (mimo) - Pardubice - Rosice nad Labem-jižní zhlaví.. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera