Petr Staškovan

Disertační práce

Inovace systému řízení údržby v OKD, a.s.

Innovation of the Maintenance Management System in the Company OKD, a.s.
Anotace:
Problematika změny systému řízení údržby v současných podnicích vyplývá z tlaku na ekonomickou optimalizaci všech podnikových činností a zlepšení hospodářského výsledku. Systém založený na opravách po poruše, provázený vysokými náklady a ztrátami z výpadku výroby, již není ve stávajícím konkurenčním prostředí udržitelný. Disertační práce řeší problematiku strojního zařízení v podniku OKD, a.s. Zabývá …více
Abstract:
The problems of a change in the system of maintenance management in companies today arises from a pressure on economic optimization of all activities in the company and improvement of profit. A system based on repairs after failure accompanied by high costs and losses due to production cuts is no longer tenable in the recent competitive environment. The dissertation solves the problems of machinery …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 7. 2014
  • Vedoucí: Josef Novák
  • Oponent: Dušan Štekláč, Milan Edl, Józef Matuszek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Doktorský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojírenská technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.