Jaroslav Víteček

Diplomová práce

Návrh výměníku havarijního dochlazování jaderné elektrárny MIR 1200

Proposal of Heat Exchanger for Emergency Cooling NPP MIR 1200
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou havarijních a dochlazovacích výměníků v aktivní zóně jaderné elektrárny MIR 1200. První část je zaměřená na základní členění primárního okruhu jaderné elektrárny, včetně schémat a popisu části aktivní zóny. Popis havarijního systému, včetně popisu a obrázku. Dále popis konkrétního havarijního výměníku, zbytkový vývin tepla po odstavení reaktoru, havarijní odstavení …více
Abstract:
The master´s thesis deals with problem of emergency and cooling exchanger in active zone of nuclear power plant MIR 1200. The first part is focused on the basic segmentation of primar circuit of nuclear powerstation including schemes and description of a part of the active zone. Description of emergency system including its description and image. There is also description of concrete emergency exchanger …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Pavel Kolat
  • Oponent: Lukáš Pilař

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení