Bc. Miroslav CHYLA

Diplomová práce

Numerické modelování reálných úloh založené na metodě nespojitých konečných prvků

Numerical modeling of real problems based on discrete finite element method
Anotace:
Cí lem t éto pr áce je stu čn ý popis metody kone čn ých prvk ů (FEM), jak spojit é, tak nespojit é varianty. D ále stru čn ě p ředstav íme metodu XFEM, neboli roz šíř ení metody FEM o takzvanou level set funkci. Tyto metody budou implementovány v prost řed í MATLAB a aplikov ány na Burgersovu rovnici.
Abstract:
The aim of this master's thesis is the description of the finite element method (FEM), both continuous and discontinuous variation. I also briefly introduce XFEM method, or FEM methods extension of the so-called level set function. These methods will be implemented in MATLAB and applied to Burgers equation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Kopincová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHYLA, Miroslav. Numerické modelování reálných úloh založené na metodě nespojitých konečných prvků. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Matematika