Theses 

ROZVOJ VÝTVARNÉ TVOŘIVOSTI DĚTÍ A MOŽNOST APLIKACE VÝTVARNÉ HRY V RÁMCI PVČ (zaměřeno na předškolní věk) – Hana HOIDEKROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času

Hana HOIDEKROVÁ

Bakalářská práce

ROZVOJ VÝTVARNÉ TVOŘIVOSTI DĚTÍ A MOŽNOST APLIKACE VÝTVARNÉ HRY V RÁMCI PVČ (zaměřeno na předškolní věk)

The development of artistic creativity of children and the possibility of applying art plays in the free time pedagogy (aimed at pre-school age)

Anotace: Práce se zabývá tvořivostí dětí předškolního věku, s využitím výtvarné hry v rámci pedagogiky volného času. Teoretická část se zaměřuje na tvořivost, její prvky a úrovně. Popisuje tvořivý proces a faktory ovlivňující tvořivost. Zabývá se tím, proč je důležité tvořivost rozvíjet, jaké jsou metody a postupy rozvoje tvořivosti. Charakterizuje vývoj tvořivosti dětí, a co posiluje jejich tvořivé myšlení a vnímání. Dále vymezuje výtvarnou výchovu, dětský výtvarný projev a předmět dětského kreslení. Zmiňuje se o osobnosti výtvarného pedagoga a vedení výtvarné činnosti. Charakterizuje hru a její důležitost, výtvarnou hru a její využití. Popisuje volný čas, základní lidské činnosti ve volném čase a zmiňuji se o výtvarných zájmových činnostech dětí. Zaměřuje se na předškolní věk dětí, jejich tělesný vývoj, vývoj základních schopností a dovedností, socializaci a samozřejmě hru. Praktická část je orientovaná na tvořivou výtvarnou činnost dětí v předškolním věku a využití výtvarné hry. Projekt proběhl s dětmi v mateřském centru, jeho téma bylo MOŘE. Projekt měl přirozenou cestou ? hrou, rozvíjet jejich osobnost, vztah k přírodě, vnímání všemi smyly, podpořit tvořivost a fantazii, naučit naslouchat ostatním lidem.

Abstract: The work deals with the creativity of preschool children, using art plays in the education of free time. The theoretical part focuses on creativity, its elements and levels. It describes the creative process and the factors influencing creativity. It looks at why it is important to develop creativity, what are the methods and the development of creativity. Characterizes the development of creativity of children, and what enhances their creative thinking and perception. Furthermore, it defines art education, children's creative expression and the subject of children's drawings. It talks about an artist and educator leadership of art activities. It characterizes the game and its importance, creative play and its use. Describes leisure, basic human activity in leisure time and mention the artistic hobbies of children. It focuses on pre-school age children, their physical development, development of basic abilities and skills, socialization, and of course the game. The practical part is focused on creative art activities for children of preschool age and the use of art games. The project was carried out with children in the parental center, and its theme was the sea. The project had to naturally develop (by game) their personalities, relationship to nature, perception of all senses, encourage creativity and

Klíčová slova: tvořivost, rozvoj tvořivosti, výtvarná výchova, dětský výtvarný projev, hra, výtvarná hra, volný čas, zájmové činnosti dětí, předškolní věk

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 27. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Žlábková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

HOIDEKROVÁ, Hana. ROZVOJ VÝTVARNÉ TVOŘIVOSTI DĚTÍ A MOŽNOST APLIKACE VÝTVARNÉ HRY V RÁMCI PVČ (zaměřeno na předškolní věk). Č. Bud., 2012. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 06:30, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz