Jarmila Pilchová

Bakalářská práce

Kombinované spalování biomasy ve fluidním kotli K12 Energetiky Třinec.

Co-combustion of biomass at the Fluidized Bed Boiler K12 Energetika Třinec.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá řešením kombinovaného spalování biomasy a fosilního paliva ve fluidním kotli K12 Energetiky Třinec. Srovnává zda se tímto způsobem dosáhne ekologizace provozu a také se zabývá jeho ekonomickým dopadem. Úkolem je zhodnocení navrhovaného řešení s uvedením výhody a nevýhody kombinovaného spalování.
Abstract:
Bachelor thesis inquire into solutions of combined combustion of biomass and fossil fuels in a fluidized bed boiler K12 Energetika Trinec. It compares how in this way reaches the greening of operations and also deals with the economic evaluation of electricity generation from biomass. The task is to evaluate the proposed solution, stating advantages and disadvantages of combined combustion.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dagmar Juchelková
  • Oponent: Zdeněk Kadlec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava