Tereza Lepíková

Diplomová práce

Zaměstnatelnost osob ve výkonu trestu a po výkonu trestu odnětí svobody

Employability of People in Jail and Former Prisoners after their Release
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na identifikaci faktorů, které mají vliv na zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a nalezení nástrojů, které přispívají ke zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti této skupiny osob. Nejprve jsou v práci vymezeny pojmy jako sociální exkluze a marginalizace na trhu práce. Následně je práce věnována charakteristice znevýhodněných skupiny na trhu práce …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on identifying the factors that affect the employment of persons in the execution and following the execution of imprisonment and finding tools that help to increase the employability and employment of this group of persons. At first, the terms are defined as social exclusion and marginalization in the labor market. Subsequently, the work is devoted to the characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: Milan Šimek
  • Oponent: Jan Kurník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava