Monika Jančaříková

Diplomová práce

Optimalizace a výroba frézy pro obrábění polystyrenu a minerální vaty

Optimalization and Production of Milling Cutter for Machining Polystyrene and Mineral Wool
Anotace:
Diplomová práce je optimalizací mé bakalářské práce, kdy byly řešeny zejména konstrukční úpravy frézy. Během diplomové práci byla řešena spíše optimalizace výroby frézy. Na začátku práce je uveden teoretický postup zateplování, který zahrnuje používání optimalizovaného nástroje. Dále jsou v práci popisovány 3 způsoby výroby frézy, materiály, z kterých je možno frézy vyrábět, rozměrové varianty fréz …více
Abstract:
The diploma thesis is an optimization of my bachelor's thesis, when the design modifications of the cutter were solved. During the diploma thesis, the optimization of the cutter production was solved. At the beginning of the work is a theoretical procedure of thermal insulation, which includes the use of an optimized tool. Furthermore, the work describes 3 methods of production of cutters, materials …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: František Špalek
  • Oponent: Jiří Lichovník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava