Tomáš Michálek

Bakalářská práce

Program podpory filmového průmyslu jeho vývoj a analýza v kontextu historic kých i současných forem státní podpory české kinematografie

The Film Industry Support Programme

Anotace:
Bakalářská práce se bude věnovat postavení státních podpor, především českých filmových pobídek, vůči domácí kinematografii a českému filmovému průmyslu. Výběru totoho tématu předcházelo zavedení filmových pobídek v České republice.Cílem práce bude hledání společných bodů a aspektů Programu podpory filmového průmyslu (filmových pobídek) s již zavedenými státními podporami. Prozkoumání smyslu Programu …více
Abstract:
This bachelor thesis is devoted to study the configuration of the applied methods of the governmental supporting of the Czech film industry and Czech cinematography at the same time. The choice of such thesis subject is motivated by implementation of the film incentives in the Czech Republic.   The aim of this thesis is finding common points and aspects of the The Film Industry Support Programme (PPFP …více
 

Klíčová slova

Státní fond na podporu a rozvoj české ki

Klíčová slova

Cinema Communication

Klíčová slova

česká kinematografie

Klíčová slova

analýzy

Klíčová slova

financování filmu

Klíčová slova

finanční podpora

Klíčová slova

filmový průmysl
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2012
  • Vedoucí: Jaromír KALLISTA
  • Oponent: Jan ŠUSTER

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna