Eva Podkalská, DiS.

Bakalářská práce

Problémy sexuální výchovy v procesu socializace jedince

The promlems of sexual upbringing in the process of an individual socialization
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posoudit, jak dalece jsou žáci sedmých a devátých tříd informováni o otázkách, jež souvisí se sexuální výchovou. Teoretická část pojednává o historii sexuální výchovy a přístupech k sexuální výchově, zakladatelům a také významných současným osobnostem. Praktická část je prezentací výzkumu zaměřeného na ověření vědomostí a postojích žáků sedmých a devátých tříd základní školy …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to judge the degree of awareness of pupils from seventh and ninth grades about quetions which are related to sexual education. Theoretical part deals with history of sexual education, approaches to it, its founders and contemporary significant personalities of this field. Practical part is a presentation of the research focused on verification of knowledge and approachos …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Jůzlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Podkalská, Eva. Problémy sexuální výchovy v procesu socializace jedince. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe