Theses 

Public Relations strategie ve společnosti Porsche Inter Auto CZ – Ing. Anna Gruberová, DiS., MBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Anna Gruberová, DiS., MBA

Bakalářská práce

Public Relations strategie ve společnosti Porsche Inter Auto CZ

Strategy of Public Relations in Porsche Inter Auto CZ

Anotace: Cílem této práce je doporučit vhodnou strategii Public Relations pro společnost Porsche Inter Auto CZ. Komunikační strategie bude navržena tak, aby zohlednila nejnovější trendy v Public Relations včetně teoretických pravidel komunikace a také současný stav ve společnosti. Intenzivnější a řízená prezentace PIA CZ v médiích by měla vést k pozitivnějšímu vnímání této firmy nejen zákazníky, ale i širokou veřejností. Hlavním a nejdůležitějším cílem vhodné intenzivní komunikace, která posiluje reputaci společnosti, je zejména nárůst prodejů a zisků společnosti, zvýšení prodeje současným klientům a získání nových klientů. Další prioritou je snaha docílit takové atraktivity společnosti, aby byla firma vnímána jako lákavý zaměstnavatel, a tudíž získala nejlepší zaměstnance v oboru. Práce popisuje aktuální fungování Public Relations ve společnosti Porsche Inter Auto CZ. Velký důraz je kladen na zjištění efektivity a funkce různých oblastí komunikační strategie Porsche Inter Auto CZ. Následuje návrh kroků doporučených pro zvýšení profesionality firemní komunikace. Na sumarizaci hlavních bodů v této oblasti navazuje analýza a doporučená komunikační strategie. Taktéž je zahrnuta část, která vysvětluje pojmy a funkci Public Relations a shrnutí informací o společnosti Porsche Inter Auto CZ včetně jejího vývoje po dobu působení na českém trhu. Nejsou opomenuty ani strategické cíle společnosti. Důležitým bodem bude přesvědčit vedení společnosti PIA CZ, že reputace firmy je stejně tak důležitá, jako dobrý management či dobrý výrobek. Vedení společnosti by mělo pochopit význam Public Relations a přesvědčit se o všech pozitivech, které může tato oblast společnosti přinést. Tato práce by měla podpořit kvalitu dlouhodobé komunikační strategie PIA CZ.

Abstract: The aim of this work is to recommend an appropriate strategy for the Public Relations Society Porsche Inter Auto CZ. The communication strategy will be designed to reflect the latest trends in Public Relations, including theoretical rules of communication, as well as the current status in the society. More and controlled presentation PIA CZ media should lead to a more positive perception of the company as customers and the general public. The main and most important goal of the intensive and appropriate communication that reinforces the company's reputation is mainly an increase in sales and profits. Sell more to current clients and attract new clients. Another priority is to achieve such an attractive company to company was perceived as an attractive employer, and thereby obtain the best employees in the industry. The work describes the actual functioning of PR at Porsche Inter Auto CZ. Great emphasis is placed on finding workable, and not fully functioning areas in the communication strategy Porsche Inter Auto CZ. The following design steps recommended for professional business communications. On summarize the main points in this area follows the analysis and the recommended communication strategies. Also included is a section that explains the concepts and functions of public relations, and summary information on Porsche Inter Auto CZ including its development for the time spent on the Czech market. I did not omit the strategic objectives of the company. It will be important then to persuade the management of PIA CZ, that the reputation of the company is as important as good management and good product. Management should understand the importance of Public relations and all the positives that this area can bring the company. This work should promote the quality of long-term communication strategy PIA CZ.

Klíčová slova: Public relations, Corporate social responsibility, Porsche Inter Auto CZ

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 10. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:26, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz