Zdeněk Urbanec

Bachelor's thesis

Charakteristika a vlastnosti konstrukčních ocelí

Characteristics and properties of structural steels
Abstract:
Výroba oceli prošla složitým vývojem od období řemeslné malovýroby až k dnešní podobě průmyslové velkovýroby. Zdokonalováním a vývojem výrobních procesů bylo dosaženo vzniku širokého sortimentu a značek ocelí, proto byly značky rozděleny do tříd ocelí dle obsahu uhlíku a dále do skupin dle obsahu legujících prvků. Legující prvky jsou přidávány pro zlepšení vlastností ocelí a tím i rozšíření možností …more
Abstract:
Steel production passed complicated development from period of small-scale production as far as today´s form of industrial mass production. By perfection and development of industrial processes a rise of wide assortment and steel types were reached and therefore these types were divided to the grades of steel according to carbon content and further to the groups according to alloying elements. Alloying …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2015
  • Supervisor: Eva Mazancová
  • Reader: Zdeněk Jonšta

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava