Melánie Koloničná

Bachelor's thesis

Zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích s omezeným výhledem

Improving safety of road users on roads with a restricted view
Anotácia:
V bakalářské práci jsou zpracovány informace týkající se bezpečnosti na pozemních komunikacích, křižovatek a jejich dopravních bezpečnostních zařízení, především z technických norem a právních předpisů. Obsahuje experimentální část s návrhem na zvýšení bezpečnosti účastníků na křižovatkách s omezeným výhledem pomoci kamerového systému, která by nahradila funkci dopravního zrcadla. A na závěr ekonomické …viac
Abstract:
In this bachelor thesis are processed information concerning of safety on roads, crossroads and theirs transports safety equipment, primarily processed from the technical standards and legislation. Experimental part contains a proposal to increase the safety of road users at crossroads with obstructed view using a camera system, which would replace the role of traffic mirror. Finally, there is economic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedúci: Jakub Žabenský
  • Oponent: Jana Pupíková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / odbor:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku