Theses 

Autentická zkušenost setkání s člověkem s mentálním postižením: potenciál změny a účinné faktory – Bc. Kateřina Zálešáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Kateřina Zálešáková

Diplomová práce

Autentická zkušenost setkání s člověkem s mentálním postižením: potenciál změny a účinné faktory

Potential of a Personal Change in Meeting People with Intellectual Disability

Anotace: Tato práce se zabývá autentickou zkušeností setkání s člověkem s mentálním postižením a zaměřuje se na změny, ke kterým v důsledku této zkušenosti dochází. Teoretická část se věnuje variabilitě postojů k lidem s mentálním postižením a významným proměnným, které tyto postoje mohou ovlivňovat a měnit v příznivější. Výzkumná část práce zjišťuje, k jakým změnám může docházet v důsledku dlouhodobého, pravidelného a přímého setkávání s lidmi s mentálním postižením ve třech základních oblastech: představa o lidech s mentálním postižením, prožívání a osobní zisky. V průběhu zpracování dat byla identifikována ještě čtvrtá oblast vztahů. V rámci kvalitativního výzkumu byly provedeny polostrukturované rozhovory se studentkami sociální práce, které absolvovaly praxi v zařízeních pro osoby s mentálním postižením. Společně s analýzou rozhovorů byly jako doplňující zdroj analyzovány také deníky, ve kterých studentky zachycují své zkušenosti z praxe. Výsledky poukazují na to, že setkávání s lidmi s mentálním postižením v sobě nese významný potenciál ke změně. Především umožňuje oslabovat až vyvrátit zkreslená přesvědčení o lidech s mentálním postižením, doplňuje představy o nich také o pozitivní aspekty a kompetence a posiluje schopnost vnímat jedinečnost těchto lidí, čímž dochází k oslabení dominantního postavení postižení. Bylo také zjištěno, že počáteční negativní prožitky přítomné v kontaktu s lidmi s mentálním postižením mohou být v důsledku dalšího setkávání s nimi oslabeny nebo mohou zcela vymizet. Dlouhodobější kontakt především umožnil získat větší jistotu v komunikaci a doplnit si chybějící informace, které se ukázaly být jedním z významných zdrojů nepříjemných pocitů. Respondentky ze své zkušenosti setkávání s lidmi s mentálním postižením reflektovaly také řadu pozitivních zisků a celkově ji hodnotily jako přínosnou a obohacující. Výsledky rovněž přinesly zjištění o tom, jak se může postupně rozvíjet vztah s člověkem s mentálním postižením, který dle zkušenosti respondentek může být velmi lidský a upřímný. Výsledky jsou diskutovány především z hlediska jejich možné aplikace do praxe. Mohly by být argumentem pro změny v modelu péče poskytované lidem s mentálním postižením s důrazem na podporu jejich sociálního začleňování a na kvalitu této integrace. Ta by v souladu s výzkumnými zjištěními měla umožnit především přímé a interaktivní kontakty s okolím.

Abstract: This thesis focuses on changes consequent on authentic experience of meeting people with intellectual disability. Theoretical part of the thesis describes the variability of attitudes toward people with intellectual disability and the important variables which can influence and positively change these attitudes. The empirical part of the paper investigates possible changes resulting from experience of authentic meeting with people with intellectual disability, focusing on three essential areas: conception of people with intellectual disability, emotional experience, and personal benefits. During the elaboration of data another area of relationships was identified. The qualitative study was realized through semi-structured interviews with social work students, who passed their fieldwork in various institutions for people with intellectual disability. Along with analysis of interviews students diaries describing their fieldwork experiences were analysed, too. The results show that meeting people with intellectual disability include an important potential for changes. In particular, this experience enables to weaken or disprove entirely a range of misrepresented beliefs about people with intellectual disability, to complete them by positive aspects and competences, and not least it supports perceiving the individuality of each person with intellectual disability, so the dominant trait of disability is diminished. Results also suggest that initial negative emotions present at contact with people with intellectual disability can be weaken or fully removed due to the continued meetings. Long-term contacts provided increasing confidence in communication and missed information as one of the most important source of negative emotions could be acquired. Respondents also reflected a range of personal benefits from their experience, which was appreciated as beneficial and enriching one. Results show how a relationship with people with intellectual disability can be developed and as the respondents noticed, this relationship can be very human and sincere. All the results are discussed with emphasis on possible practical implications. The findings might support changes in model of care provided to people with intellectual disability with accentuation on their social integration and its quality. According to the results, to implement the effective integration direct and interactive contacts with surroundings should be supported.

Klíčová slova: mentální postižení, postoje, změna, setkávání, integrace, intellectual disability, attitudes, change, meeting, integration

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jan Vančura, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 06:23, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz