Barbora Beníčková

Bakalářská práce

Recyklace nekovových odpadů

The Recycling of Non-metallic Waste
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na recyklační technologie, které se používají při zpracování nekovových odpadů z oblasti komunální sféry. V první části práce je uvedena platná legislativa včetně zákonů a vyhlášek, která řeší danou problematiku v oblasti odpadů. Dále tato práce obsahuje výsledky analýzy současného stavu recyklace nekovových odpadů v České republice v porovnání s ostatními zeměmi Evropské …více
Abstract:
My bachelor dissertation is focusing on recyclable technologies which are used during process non-metallic waste of the municipal sector area. In the first part of this work there is the valid legislation mentioned, including laws and public notices which solve that problems in the waste area. As the next point, there are contained analyse results in nowadays recycling of non-metallic waste in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Vladimír Čablík
  • Oponent: Eva Schmidtová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava