David Papoušek

Diplomová práce

Separace a zpracování bioodpadu z TKO ve městě Most

Separation and process of biological waste from municipal solid waste in Most town
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je možnost separace a zpracování bioodpadu z tuhého komunálního odpadu (TKO) ve městě Most. Práci tvoří dvě části, a to část teoretická a praktická.V teoretické části charakterizuji bioodpad, zabývám se klasifikací biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a biologicky rozložitelnými odpady z tuhého komunálního odpadu (BRKO) a možností jejich využití. V praktické části jsem …více
Abstract:
The content of the thesis is the possibility of separation and biological waste treatment of municipal solid waste in the town Most. The work consists of two parts, theoretical and practical part.The theoretical part describes the biological waste, dealing with classification of biodegradable waste and biodegradable waste from municipal solid waste and its utilization. In the practical part I described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Barbora Lyčková
  • Oponent: Věra Sedláčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů