Vít Menšík

Bakalářská práce

Tepelně technické posouzení a technologický postup prací jednoplášťové nevětrané ploché střechy

Heat-technical assessment and technological progress of single unventilated flat roof
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tepelně technickým posouzením a technologickým postupem prací jednoplášťové ploché nevětrané střechy. První část práce se zabývá tepelně technickými požadavky na konstrukci jednoplášťové střechy, včetně jejího vyhodnocení a grafického znázornění. Druhá část práce se zabývá technologickým postupem, jakým se tento typ zastřešení objektu realizuje s dodržením veškerých technologických …více
Abstract:
The thesis addresses the heat-technical assessment and technological progress of single unventilated flat roof.The first part occupy heat-technical requirement of this construction single flat roof, including evaluation and graphical illustration. The second part occupy technological progress in which this type of roofing object implements compliance with all technological regulations and safety conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: Zdeněk Peřina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava