Theses 

Tepelně technické posouzení a technologický postup prací jednoplášťové nevětrané ploché střechy – Vít Menšík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Vít Menšík

Bachelor's thesis

Tepelně technické posouzení a technologický postup prací jednoplášťové nevětrané ploché střechy

Heat-technical assessment and technological progress of single unventilated flat roof

Abstract: Bakalářská práce se zabývá tepelně technickým posouzením a technologickým postupem prací jednoplášťové ploché nevětrané střechy. První část práce se zabývá tepelně technickými požadavky na konstrukci jednoplášťové střechy, včetně jejího vyhodnocení a grafického znázornění. Druhá část práce se zabývá technologickým postupem, jakým se tento typ zastřešení objektu realizuje s dodržením veškerých technologických předpisů a bezpečnostních podmínek.

Abstract: The thesis addresses the heat-technical assessment and technological progress of single unventilated flat roof.The first part occupy heat-technical requirement of this construction single flat roof, including evaluation and graphical illustration. The second part occupy technological progress in which this type of roofing object implements compliance with all technological regulations and safety conditions.

Keywords: tepelně technické posouzení, technologický postup, jednoplášťová plochá nevětraná střecha, tepelně technické požadavky, technologický předpis, bezpečnostní podmínky

Keywords: heat-technical assessment, technological progress, single unventilated flat roof, heat-technical requirement, safety conditions

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: Zdeněk Peřina

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 08:21, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz