Eliška MORAVCOVÁ

Bachelor's thesis

Sorpční vlastnosti uhlíkatého materiálu na bázi sacharózy

Sorption properties of carbonaceous material based on sucrose
Anotácia:
Předložená práce se zabývá přípravou uhlíkatého sorpčního materiálu na bázi sacharózy. Pro přípravu adsorbentů byla zvolena metoda dehydratace sacharózy koncentrovanou kyselinou sírovou. Výše uvedenou metodou byly paralelně připraveny tři vzorky. Na vzorcích materiálu byla studována adsorpce těžkých kovů z vodných roztoků, konkrétně kademnatých a olovnatých kationtů. Sorpční experimenty byly realizovány …viac
Abstract:
The presented work deals with the preparation of carbonaceous sorption material based on sucrose. The method of sucrose dehydration by concentrated sulfuric acid was chosen for the preparation of adsorbents. The three samples were prepared in parallel by above mentioned method. The adsorption of heavy metals from aqueous solutions, specifically cadmium and lead cations, was studied on the prepared …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2020
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Martin Mucha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MORAVCOVÁ, Eliška. Sorpční vlastnosti uhlíkatého materiálu na bázi sacharózy. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Chemistry / Chemistry

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.