Lukáš Honc

Bakalářská práce

Zaměření skutečného provedení stavby kruhového objezdu v Ostravě-Porubě

Real Status Survey of the Actual Roundabout in Ostrava-Poruba
Anotace:
Hlavním obsahem předložené práce je zpracování polohopisného a výškopisného zaměření dvou kruhových objezdů u obchodního areálu Globus v Ostravě – Porubě. Tato bakalářská práce se zaměřuje především na vyhotovení účelové mapy, konkrétně dokumentace skutečného provedení stavby. Dále se zabývá přípravou měřických prací, použitou měřickou metodou, užitými přístroji a pomůckami, naměřenými výsledky i problematikou …více
Abstract:
The main content of this work is the processing topografy and altimetry focus of two roundabouts at the business premises Globus Ostrava - Poruba. This bachelor thesis focuses on the preparation of special maps, namely documentation of actual construction. It also deals with the preparation of survey work, used surveying method, applied apparatus, the measured results and solved problems of road space …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Jiří Pospíšil
  • Oponent: Denisa Cihlářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava