Bc. Petra Večerková

Bakalářská práce

Trestání a odměňování v experimentech s veřejnými statky

Punishment and Rewards in Public Goods Experiments
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu znalosti pohlaví na míru udělování trestů a odměn v experimentech s veřejnými statky. V práci jsou popsány vybrané faktory, ovlivňující míru přispívání a výše příspěvků. Dále je provedena rešerše zahraničních článků, které se danou tematikou zabývaly v minulosti. Na základě provedení vlastního experimentu jsou prezentovány výsledky, korespondující s doposud …více
Abstract:
This Bachelor Thesis examines the influence of gender knowledge on the degree of awarding punishments and rewards in public goods experiments. The work describes selected factors affecting the rate of contribution and contribution levels. Furthermore, the extract from foreign articles, which dealed with the theme, is performed. On the basis of conducting own experiment, results corresponding to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Špačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta