Bc. Petra Večerková

Bachelor's thesis

Trestání a odměňování v experimentech s veřejnými statky

Punishment and Rewards in Public Goods Experiments
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním vlivu znalosti pohlaví na míru udělování trestů a odměn v experimentech s veřejnými statky. V práci jsou popsány vybrané faktory, ovlivňující míru přispívání a výše příspěvků. Dále je provedena rešerše zahraničních článků, které se danou tematikou zabývaly v minulosti. Na základě provedení vlastního experimentu jsou prezentovány výsledky, korespondující s doposud …more
Abstract:
This Bachelor Thesis examines the influence of gender knowledge on the degree of awarding punishments and rewards in public goods experiments. The work describes selected factors affecting the rate of contribution and contribution levels. Furthermore, the extract from foreign articles, which dealed with the theme, is performed. On the basis of conducting own experiment, results corresponding to the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zuzana Špačková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta