Tomáš Dubrava

Bachelor's thesis

Návrh spalovací turbíny do parního hospodářství

Proposal of Steam Combustion Turbine for Steam Boiler Room
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřená na návrh velikosti mikroturbíny, ve které probíhá výroba tepla a elektrické energie. V rešerši jsou popsány typy a využití spalovacích turbín. V dalším kroku je uvedena energetická bilance tepelného hospodářství konkrétního případu, dále pak stanovení množství vyrobeného tepla a elektrické energie. Závěrem práce je vyhodnocení ekonomické návratnosti mikroturbíny a celkové …more
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at concept of micro turbine, which is produces combine heat and power. In the recherché are described types and uses for combustion turbines. Further is shown energy balance of heat economy that is shown on concrete situation. Furthermore is determined amount of created heat and power. At the end of this thesis is evaluated return of investment into the micro turbine and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Michal Židek
  • Reader: Michal Žlebek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava