Theses 

Bodová prevalenční studie infekcí spojených se zdravotní péčí ve specializovaném chirugickém zařízení – Šárka CHMELAŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Šárka CHMELAŘOVÁ

Bakalářská práce

Bodová prevalenční studie infekcí spojených se zdravotní péčí ve specializovaném chirugickém zařízení

Point prevalence survey of healthcare-associated infections in the specialized surgical facility

Anotace: Moje bakalářská práce je zaměřena na problematiku infekcí spojených se zdravotní péčí. Této oblasti je ve vyspělých zemích a jejich zdravotních systémech v posledních letech věnovaná značná pozornost. A to ať už z hlediska medicínského, organizačního, sociálního, ekonomického či politického. Epidemiologie je na celém světě nejdynamičtěji se rozvíjející obor, jehož poznatky se dají velmi záhy aplikovat do každodenní praxe. Výsledky tohoto rozvoje pak pocítí nejenom pacient, jehož návštěva v nemocnici se tak stává bezpečnější, ale i samotná zdravotní péče se tímto stává kvalitnější a profesionálnější. Při kontaktu s personálem v našich zdravotnických zařízeních se však stále ještě setkáváme s nedostatečnou informovaností o odborných a hlavně aktuálních souvislostech, které tuto problematiku doprovázejí. Konečně však i u nás se postupně daří danou problematiku implementovat do našich zákonů v souladu s požadavky Evropské unie. Právě tento nový evropský náhled na infekce spojené se zdravotní péčí se snažím nastínit v teoretické části práce. Hlavní myšlenkou, kterou je třeba si uvědomit je to že, tyto infekce ze zdravotních zařízení nikdy zcela nevymizí. V zájmu poskytovatelů zdravotní péče i jejich personálu by však mělo být dostat tyto infekce pod kontrolu a snažit se minimalizovat jejich dopady na zdraví pacienta. Co se vlastně pojmem infekce spojené se zdravotní péčí či zastarale nozokomiálními infekcemi myslí a jaké jsou jejich možné typy, vysvětluji hned v úvodu práce. Dále jsem k těmto infekcím rovněž uvedla jejich nejčastější původce a popsala proces šíření těchto infekcí. Poté jsem se zaměřila na vysvětlení významu prevalenčních studií jako jedné z metod aktivní surveillance. Z výsledků bodové prevalenční studie, která byla provedena v zemích Evropské unie, Norsku, Islandu a Chorvatsku v roce 2012, jež v práci také komentuji, se zjistilo, že každý 18. pacient hospitalizovaný v evropských nemocnicích akutní péče má infekci. Pro snížení této hodnoty byl vypracován a v Doporučení rady Evropské unie je uveden Program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních. Tento program je spolu s jeho požadavky blíže popsán v závěru teoretické části. Vlastní výzkum byl z provedení bodové prevalenční studie dle metodiky, tak jak ji vypracovalo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Pro výzkum jsem si zvolila specializované chirurgické zařízení. Můj kontrolní soubor tvoří oddělení, která mají stejné zaměření jako mé zařízení, čili zabývají se pouze plastickou a rekonstrukční chirurgií. Oddělení byla vybrána z těch českých nemocnic, ve kterých byla bodová prevalenční studie provedena v roce 2012. Data z minulé studie jsem získala od Státního zdravotního ústavu. Práci hodlám poskytnout specializovanému chirurgickému zařízení jako zpětnou vazbu na provedený výzkum. Pro místní personál mohlo být přínosné zejména to, že měl možnost seznámit se s prováděním prevalenční studie. Doufám, že si v této souvislosti tamní zaměstnanci také uvědomili, že infekce spojené se zdravotní péčí jsou stále aktuálním tématem při poskytování lékařské péče.

Abstract: My thesis is focused on the healthcare associated infections. This area is under considerable control in the developed countries and their health systems, whether in terms of medical, organizational, social, economic, or political. Epidemiology is the world's fastest growing field which knowledge can be applied very soon into everyday practice. The results of that have effect on the patients, whose visit in the hospital is becoming safer. It has also have effect on the healthcare that becomes a better and more professional. In our country, you can still meet the lack of awareness of professional and especially the current context, which accompanies this issue during the contact with the staff of health facilities. Nowadays, we are trying to implement the issue in our laws according to the requirements of the European Union. I try to outline this new European perspective on infections related to the healthcare in the theoretical part. We need to realize the main idea that these infections from healthcare facilities never disappear completely. In the interests of healthcare providers and their staff, it should be to get these infections under the control and to try to minimize the impact of these infections on the patients' health. The meaning of the term healthcare-associated infections or outdated nosocomial infections, and possible types of them, their most common cause and the process of their spread is explained at the outset of work. Afterwards I focused on explanation of the meaning of the prevalence survey as one of the methods of active surveillance. Thanks to the results of the Point Prevalence Survey, which was conducted in the European Union, Norway, Iceland, and Croatia in 2012, it was found that the European prevalence of healthcare associated infections is equal to 5.7%. These results are also commented in the thesis. This prevalence corresponds to every inflectional 18th patient hospitalized in the European acute care hospitals. The European Union Council Recommendation worked out the Infection Prevention and Control Programme in the healthcare facilities to reduce this prevalence. This programme with its details and requirements is described at the end of the theoretical part. In the next part I am aimed to the research, whose implementation is one of my goals. I conducted the Point Prevalence Survey according to the methodology, which was developed by European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). I chose specialized surgical facility for my research. My control sample is consisted of departments that have the same focus as my facility. They are focused only on plastic and reconstructive surgery. The departments were selected from the all Czech hospitals, where the Point Prevalence Survey was conducted in 2012. I received the data from the previous survey thanks to the National Institute of Public Health. I intend to provide the thesis to the specialized surgical facility as a feedback to the research which was carried out in there. Not only for me, but also for the local staff, the benefits are to familiarize with the prevalence survey and to realize that the healthcare-associated infections may still be an actual issue.

Klíčová slova: infekce spojené se zdravotní péčí, nozokomiální infekce, prevalenční studie, Program prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí, ECDC

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Jana Prattingerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43237 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

CHMELAŘOVÁ, Šárka. Bodová prevalenční studie infekcí spojených se zdravotní péčí ve specializovaném chirugickém zařízení. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:20, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz