Bc. Jana Mazalová

Bachelor's thesis

Spor o jmenování Ladislava Bátory jako spor mezi dvěma politickými kulturami

Controversy over the appointment of Ladislav Bátora as a conflict between political cultures
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá českým politickým polem. Skrze strukturální konstruktivismus Pierra Bourdieuho a jeho zásadní termíny – pole – kapitál – habitus sleduje vývoj politického pole české republiky po roce 1989. Z prací Igora Nosála [2000; 2004] přejímá teorii charismatických osobností, které se staly zakladateli dvou rozdílných politických kultur. Identifikuje habity obou charismatických osobností …more
Abstract:
Bachelor's thesis deals with czech political field. Through structural constructivism of Pierre Bourdieu and his crucial terms – field – capital – habitus tracks a development of czech political field after year 1989. It takes up the theory of the charismatic authorities from work of Igor Nosál [2000; 2004] and identifies habitus of both charismatic figures: V. Klaus and V. Havel. Then it divides persons …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 1. 2013
  • Supervisor: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Karina Hoření

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií