Kateřina Wojtasová

Diplomová práce

Analýza vlivu jakosti vstupních surovin na výrobnost vysoké pece

Analysis of the Quality Input Raw Materials Effect on the Productivity of the Blast Furnace
Anotace:
Snahou této diplomové práce bylo analyzovat vliv kvality vstupních surovin na výrobnost vysoké pece. V první a druhé kapitole diplomové práce jsou charakterizovány jednotlivé složky vysokopecní vsázky, tedy chemické a fyzikální vlastnosti, a jejich doporučené nejvhodnější parametry pro optimální provoz vysoké pece. Ve třetí části je pozornost věnována technologii vysokopecního provozu a jaké jsou možnosti …více
Abstract:
This diploma thesis is analyzing the influence of quality of input raw materials on blast furnace productivity. The First and second chapter of the diploma thesis is describing individual components of blast furnace batch, ie properties of raw materials, thus chemical and physical properties, and their recommended most suitable parameters for optimal blast furnace performance. In the third part, attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Ján Kret
  • Oponent: Petr Faruzel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava