Petra Florčinská

Diplomová práce

Možnosti využití čerpaných důlních vod na Vodní jámě Jeremenko

The possibility of using mine water pumped water pit Yeremenko
Anotace:
V diplomové práci je zpracována možnost využití čerpaných důlních vod z Vodní jámy Jeremenko. V první části je uvedena historie, legislativa a současný stav Vodní jámy Jeremenko. Následuje čerpací systém a využití tepelného potenciálu čerpaných vod tepelnými čerpadly. Součástí je také balneologické využití a přehled chemismu. V další kapitole je uvedena možnost využití kinetické a polohové energie …více
Abstract:
In the diploma thesis, the possibility of using the mine water pumped from the Jeremenko Water Pumping Shaft is dealt with. In the first part, the history, legislation and current situation of the Jeremenko Water Pumping Shaft are presented. The pumping system and the use of heat potential of water pumped by heat pumps follow. Use in balneology and overview of chemistry are included as well. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Petr Urban
  • Oponent: Petr Jelínek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava