Dominik Jursa

Bachelor's thesis

Emisivita materiálů v závislosti na vlnové délce záření

Materials emissivity depending on wavelength of radiation
Abstract:
Tato práce se zabývá emisivitou materiálu a jak na ní působí různá vlnová délka záření. V teoretické části této práce byl definován pojem emisivita, souvislost s černým tělesem a zákonitosti, kterými se tato veličina řídí. V experimentální části se pomocí termokamerového systému stanovovala emisivita šesti tenkovrstvých různobarevných látkových materiálů. Část experimentální začíná popisem, průběhem …more
Abstract:
This work deals with the emissivity of the material and how it is affected by the different wavelength of radiation. In the theoretical part of this work, was defined concept emissivity, context with the black body and the laws by which this quantity operated. In the experimental part, was determined by a thermocamera system the emissivity of six thin layer multicolored materials . The experimental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2019
  • Supervisor: Karla Barčová
  • Reader: Kateřina Kozlová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Bachelor programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku

Theses on a related topic