Theses 

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnanců v podnikatelském prostředí – Bc. Jana Hetmánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana Hetmánková

Diplomová práce

Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů zaměstnanců v podnikatelském prostředí

Protecting Privacy and Personal Data of Employees in the Business Environment

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na ochranu soukromí a osobních údajů v pracovně-právních vztazích. V literární rešerši je definována terminologie nezbytná pro po-chopení celé problematiky, včetně základní právní úpravy týkající se ochrany sou-kromí a osobních údajů v České republice. Pozornost je věnována také institutu Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vlastní práce identifikuje procesy ochrany osobních údajů a soukromí v konkrétním výrobním závodu. Pozornost je věnována zpracovávání osobních údajů od chvíle vypsání výběrového řízení, až po ukončení pracovního poměru, včetně monitoringu zaměstnanců při výkonu zaměstnání. Na základě aplikace zís-kaných poznatků jsou rozpoznána případná pochybení podniku v porovnání s platnou legislativou. Součástí vlastní práce jsou také návrhy doporučení pro za-vedení konkrétních opatření v podniku tak, aby byla učiněna dostatečná náprava v souladu s právní úpravou České republiky.

Abstract: The diploma thesis focuses on privacy and personal data protection in the em-ployment sphere. The literature research part defines terminology necessary for understanding this issue, including the basic Czech legislation on the protection of privacy and private data. It also examines the institute of The Office for Personal Data Protection. The original research part identifies processes of personal data and privacy pro-tection in a specific factory. We have examined personal data processing from the moment of advertising a tender for a job position to cessation of employment, inc-luding monitoring employees during their employment. Based on an application of insights gained during our research we recognized some missteps of the company in the light of the current legislation. In the original research part there is a sugges-tion of what specific alterations the company should make to manage their em-ployees data in accordance with the current Czech legislation.

Klíčová slova: Osobní údaj, citlivý údaj, soukromí, pricip proporcionality, správce osobních údajů, subjekt údajů, Úřad pro ochranu osobních údajů

Keywords: personal data administrator, privacy, Personal data, sensitive data, proportionality principle, data subject, The Office for Personal Data Protection

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/46268 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:12, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz