Theses 

Rozvojová pomoc EU plynoucí do nejchudších zemí Asie – Radka Přibylová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Radka Přibylová

Bakalářská práce

Rozvojová pomoc EU plynoucí do nejchudších zemí Asie

EU Development Aid Flowing to the Poorest Countries in Asia

Anotace: Práce je tematicky zaměřená na rozvojovou pomoc Evropské unie, která plyne do třech nejchudších zemí Asie, jimiž jsou Afghánistán, Nepál a Jemen. Cílem je zhodnotit účinnost rozvojové pomoci za pomoci vybraných ukazatelů. První kapitola je věnována teoretickým poznatkům týkající se rozvojové pomoci, Rozvojové politice EU, jejím cílům, nástrojům a financování. V další části jsou charakterizovány státy Afghánistán, Nepál a Jemen z ekonomického, politického a demografického hlediska se zaměřením na hlavní problémy z těchto oblastí. Poslední část se zabývá konkrétními formami pomoci a na základě dat Světové banky je zhodnoceno, jaký má rozvojová pomoc ve vybraných zemích efekt, popřípadě jaké rušivé elementy tuto pomoc znehodnocují.

Abstract: The thesis is thematically focused on development aid from the European Union, which flows into the three poorest countries in Asia, namely Afghanistan, Nepal and Yemen. The aim is to evaluate the effectiveness of development aid by the help of selected indicators. The first chapter is devoted to theoretical knowledge of development aid, EU Development Policy, its objectives, instruments and funding. In the next part Afghanistan, Nepal and Yemen are characterized from economic, political and demographic perspective, focusing on major problems of these regions. The last part deals with specific forms of aid and on the basis of World Bank data there is an evaluation of the effect the development aid has in selected countries and what are the disturbing elements that depreciate this aid.

Klíčová slova: Rozvojová politika EU, Evropská unie, rozvojové země, Afghánistán, Nepál, Jemen, rozvojová pomoc, účinnost rozvojové pomoci.

Keywords: EU Development Policy, The European Union, developing countries, Afghanistan, Nepal, Yemen, development aid, the effectiveness of development aid.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Kateřina Dvoroková
  • Oponent: Aleš Lokaj

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 17:08, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz