Barbora Jeníčková

Diplomová práce

Analýza ekonomických dopadů při řešení ekologických škod vzniklých těžbou v hnědouhelném revíru ve městě Most

Economic Impact Analysis for Redress Action Concerning Environmental Damage by Lignite Mining in the City of Most
Anotace:
Diplomová práce pojednává o odstraňování ekologických škod vzniklých hnědouhelnou těžbou v regionu města Mostu a ekonomické dopady na město Most. Popisuje legislativní rámec řešení ekologických škod a následnou revitalizaci. Dále řeší úlohu města v revitalizačních projektech a popisuje vybrané revitalizační projekty města Mostu. V práci jsou porovnány vynaložené finanční prostředky z koncepce 15 ekomiliard …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the elimination of environmental damages caused by brown coal mining in the Most region and economic impacts on the city of Most. It describes the legislative framework to address environmental damages and subsequent revitalization. Also deal with the role of the municipality in the revitalization projects and also describes selected revitalization projects of the city of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Helena Veverková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava