Bc. Lucie VAŠUTOVÁ

Bakalářská práce

Využití bakteriálního kmene Vibrio fischeri pro hodnocení toxicity chemických látek

Use of bacterial strain Vibrio fischeri for the assessment chemicals toxicity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením toxicity chemických látek pomocí ekotoxikologických biotestů. V teoretické části je řešena problematika znečištění ţivotního prostředí organickými a anorganickými látkami se zaměřením na těţké kovy. Dále jsou zde uvedeny nejčastěji pouţívané ekotoxikologické biotesty. Pozornost je věnována zejména zkoušce s luminiscenčními bakteriemi Vibrio fischeri. Praktická …více
Abstract:
This thesis is concerned with the evaluation of chemicals toxicity using ecotoxicological bioassays with a focus on metals. The theoretical part is aimed at environmental pollution issues caused by organic and inorganic substances, whereas a large part deals with metals. There are presented the most frequently used ecotoxicological bioassays focusing on the test with luminescent bacteria Vibrio fischeri …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠUTOVÁ, Lucie. Využití bakteriálního kmene Vibrio fischeri pro hodnocení toxicity chemických látek. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta