Theses 

Evropská dobrovolná služba v kontextu České republiky – Bc. Iveta Dušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Iveta Dušková

Diplomová práce

Evropská dobrovolná služba v kontextu České republiky

European Voluntary Service in the context of the Czech Republic

Anotace: Hlavním cílem této diplomové práce je navrhnout doporučení pro rozvoj Evropské dobrovolné služby v České republice. Literární přehled předkládá analýzu odborných poznatků ze sledované problematiky. Je zaměřen do tří oblastí, a to na neziskový sektor, dobrovolnictví a Evropskou dobrovolnou službu (EDS). Za účelem dosažení hlavního cíle je v praktické části provedena analýza dosavadních zkušeností s Evropskou dobrovolnou službu v zemích Evropské unie, a také v České republice. Je využito analýzy sekundárních a primárních dat. Vlastní sběr dat je proveden technikou rozhovoru s absolventy EDS a dotazníkovým šetřením u akreditovaných organizací pro poskytování EDS. Na základě zjištěných poznatků je navrženo doporučení pro rozvoj Evropské dobrovolné služby v České republice. V závěru diplomové práce jsou diskutovány omezující faktory, které by mohly mít vliv na vyvozené závěry a jsou shrnuty nejdůležitější poznatky práce.

Abstract: The main objective of this diploma thesis is to suggest recommendations for the development of European Voluntary Service in the Czech Republic. The literature review presents an analysis of the expertise related to the observed problem. It is focused to the three areas, namely non-profit sector, voluntarism and European Voluntary Service (EVS). In order to achieve the main objective, in the practical part the analysis of the experience with the European Voluntary Service in the Czech Republic and other European Union countries is performed. Analysis of secondary and primary data is applied in this thesis. For primary data collection an interview with alumni EVS and questionnaire survey filled by accredited organizations for the provision of EVS is used. On the basis of knowledge the recommendations for the development of the European Voluntary Service in the Czech Republic are suggested. In the conclusion of this diploma thesis, the limiting factors that could affect the conclusion are discussed and the most important findings of diploma thesis are summarized.

Klíčová slova: neziskový sektor, nezisková organizace, dobrovolnictví, grant, Evropská dobrovolná služba, projekt

Keywords: non-profit sector, non-profit organization, voluntarism, European Voluntary Service, project, grant

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, Ph.D. M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://is.mendelu.cz/zp/58582 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:22, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz