Soňa Slechanová

Master's thesis

Transformácia účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmu právnickej osoby v podmienkach Českej a Slovenskej republiky

Transformace účetního výsledku hospodařeni na základ daně z příjmu právnické osoby v podmínkách České a Slovenské republiky
Abstract:
Cílem této práce je transformovat výsledek hospodaření na základ daně z příjmů právnické osoby a to za legislativních podmínek dvou států - České a Slovenské republiky. V první části práce jsou obsažena teoretická východiska, o které jsem se opírala a které jsem následně aplikovala v části praktické na konkrétním podniku založeném jako společnost s ručením omezeným. V závěru je shrnutí, které na základě …more
Abstract:
The aim of this work is to transform the profit into income tax base of corporate person in legislative conditions of two countries - the Czech and Slovak Republic. The first part contains the theoretical basis on which I relied, and which I then applied to the practical part, based on a particular company as a limited company. At the end there is a summary which based on the analysis of the tax legislation …more
Abstract:
Cieľom tejto práce je transformovať výsledok hospodárenia na základ dane z príjmov právnickej osoby a to za legislatívnych podmienkach dvoch štátov -- Českej a Slovenskej republiky. V prvej časti práce sú obsiahnuté teoretické východiská, o ktoré som sa opierala, a ktoré som následne aplikovala v časti praktickej na konkrétnom podniku založenom ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V závere je zhrnutie …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2013
  • Supervisor: Peter Slunčík
  • Reader: Jiří Strouhal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34462