Alexandra Gajcová

Diplomová práce

Vybrané rizikové kovy na odvalu Heřmanice

Selected Hazardous Metals at the Heřmanice Dump
Anotace:
V diplomové práci je řešena problematika biodostupnosti vybraných rizikových kovů na termicky aktivním odvale Heřmanice v Ostravsko-karvinském revíru. Pro tuto diplomovou práci byly vybrány následující kovy: vanad, chrom, nikl, měď, arsen, kadmium a olovo. Kovy byly stanoveny ve vzorcích půdy a podrobeny extrakční BCR analýze. Byl stanoven obsah jednotlivých kovů v půdě a tím jejich biodostupnost. …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the bioavailability of selected risk metals at the thermally active dump Heřmanice in the Ostrava-Karviná district. For this thesis were chosen metals - vanadium, chromium, nickel, copper, arsenic, cadmium and lead. Metals were determined from soil samples and subjected to BCR extraction analysis. In the diploma thesis, the content of individual metals in the soil and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství