Alexandra Gajcová

Master's thesis

Vybrané rizikové kovy na odvalu Heřmanice

Selected Hazardous Metals at the Heřmanice Dump
Abstract:
V diplomové práci je řešena problematika biodostupnosti vybraných rizikových kovů na termicky aktivním odvale Heřmanice v Ostravsko-karvinském revíru. Pro tuto diplomovou práci byly vybrány následující kovy: vanad, chrom, nikl, měď, arsen, kadmium a olovo. Kovy byly stanoveny ve vzorcích půdy a podrobeny extrakční BCR analýze. Byl stanoven obsah jednotlivých kovů v půdě a tím jejich biodostupnost. …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the bioavailability of selected risk metals at the thermally active dump Heřmanice in the Ostrava-Karviná district. For this thesis were chosen metals - vanadium, chromium, nickel, copper, arsenic, cadmium and lead. Metals were determined from soil samples and subjected to BCR extraction analysis. In the diploma thesis, the content of individual metals in the soil and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2020
  • Supervisor: Eva Pertile
  • Reader: Zuzana Kolářová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství