Theses 

Drogy a primární prevence na středních školách – Nikola HOLEČKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nikola HOLEČKOVÁ

Bakalářská práce

Drogy a primární prevence na středních školách

Drugs and Primary Prevention at high schools

Anotace: Bakalářská práce se věnuje tématu "Drogy a primární prevence na středních školách". Práce je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a empirickou. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, jako je droga a drogová závislost, dále klasifikaci drog, tedy třídění drog do jednotlivých skupin a jedna z kapitol je zaměřena na drogy a mládež. Poslední dvě kapitoly se zabývají prevencí drog, jejím rozdělením, prevencí ve škole, prevencí v rodině, ale především primární prevencí. Empirická část předkládané bakalářské práce se zaobírá realizovaným výzkumem. Výzkum byl proveden kvantitativní metodou pomocí anonymního dotazníkového šetření, které probíhalo na Gymnáziu a Střední průmyslové škole v Duchcově, konkrétně u respondentů prvních až čtvrtých ročníků gymnaziální části. Zjišťovali jsme, jak žáci gymnázia hodnotí primární protidrogovou prevenci na jejich škole a přináší-li jim užitek. Hodnocení žáků jsme poté porovnali se školním vzdělávacím programem dané školy. V závěru práce je uvedeno zpracování dat, diskuze a interpretace dat, a doporučení pro praxi.

Abstract: The subject of the bachelor thesis is "Drugs and Primary Prevention at High schools". The thesis is devided into two main parts - theoretical and empirical. The theoretical part of the thesis contains definition of basic terms such as drug or drug addiction, it also contains the classification of drugs meaning sorting it into individual categories. One of the chapters focuses on drugs and young people. The last two chapters deals with drug prevention and its division, prevention at school, prevention within a family but mainly the primary prevention. The empirical part of this thesis concerns with the conducted research. The research was made by quantitative method with anonymous questionnaire survey that took place on Grammar School and Secondary Industrial School in Duchcov, specifically among students of the first to fourth grade of grammar school. We were discovering how the students of grammar school evaluating the primary anti-drug prevention at their school and whether it serves them well. We compared the evaluation of the students with the School Education Program of this school. At the conclusion is introduced data processing and its interpretation, discussion and recommendations for practice.

Klíčová slova: Drogy, drogová závislost, gymnázium, protidrogová prevence, primární prevence

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Říčan, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=180879 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HOLEČKOVÁ, Nikola. Drogy a primární prevence na středních školách. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 03:30, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz