Adriana Pohlová

Bakalářská práce

Sledování účinnosti biologické čistírny infekčních vod ve fakultní nemocnici

The monitoring of biological sewage plant´s effectiveness in the faculty hospital
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit účinnost čištění infekčních odpadních vod ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Měření bylo prováděno pomocí TOC/TN analyzátoru FormacsHT. Vzorky byly odebírány od února 2011 do května 2011. Vstupní hodnoty znečištěné vody činily v průměru 324,65 mg/l organického uhlíku, na výstupu pouze 10,54 mg/l. Bylo zjištěno, že čistírna plní svoji funkci s účinností …více
Abstract:
The aim of the thesis was to evaluate the sewage plant´s effectiveness in the Faculty Hospital Hradec Králové. The measuring was accomplished with the aid of TOC/tn analyser FormacsHT. The samples were taken since February 2011 till May 2011. The input data of polluted water was 324,65mg/l organic carbon in average, the output data was only 20,54 mg/l. It was established that the biological sewage …více
 

Klíčová slova

odpadní voda TOC
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pohlová, Adriana. Sledování účinnosti biologické čistírny infekčních vod ve fakultní nemocnici. Pardubice, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí

Práce na příbuzné téma