Bc. Michal Sečka

Bakalářská práce

Následky porušení norem daňového práva

Consequences of Tax Law Violation
Abstract:
The bachelor thesis deals with the question of legal liability for violation of the norms of tax law, in terms of tax law and criminal liability. The thesis first introduces chosen institutes of tax law, then the attention is paid to legal liability and selected consequences of violation of tax law norms. The main focus of the thesis consists of an analysis of the relationship between tax law and criminal …více
Abstract:
Bakalárska práca spracováva problematiku právnej zodpovednosti za porušenie noriem daňového práva, a to v rovine daňovoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti. Práca najprv približuje vybrané inštitúty daňového práva, následne je pozornosť venovaná právnej zodpovednosti a vybraným sankčným následkom porušenia noriem daňového práva. Ťažisko práce pozostáva z rozboru vzťahu medzi daňovoprávnou a trestnoprávnou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Obchodněprávní studia