Tereza Nováková

Bakalářská práce

Vliv reklamy potravinových výrobků na spotřebitele

Food Advertising Influence on the Consumer
Anotace:
První část bakalářské práce se zaměřuje na pojem reklama, na její historii, dělení reklamy a reklamních médií a také na spotřebitele, jeho spotřební chování a faktory ovlivňující nákupní chování. Tato práce se soustředí také na právní regulaci reklamy a etickou samoregulaci reklamy. V další části se pak práce zaměřuje na analýzu spotřebního chování spotřebitelů, konkrétně v oblasti potravin. Byl proveden …více
Abstract:
The first part this bachelor thesis is focuses on the concept of advertising, its history, divisions of advertising and advertising media, and also on consumers and consumer behavior and factors which affecting buyers behavior. This thesis is also focused on legal regulation of advertising and ethical advertising self-regulation. Next part of thesis is focused on analysis of consumer behavior, specifically …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Pavel Godický
  • Oponent: Blanka Marková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku