Radim Cinek

Master's thesis

Modelování a simulace regulačních struktur s vektorovým řízením a asynchronním motorem v programu Matlab Simulink

Modelling and Simulation of Control Structures with Induction Motor Vector Control in Matlab Simulink
Abstract:
Tato diplomová práce zkoumá principy a vlastnosti asynchronního motoru. Jsou zde odvozeny základní rovnice pro sestavení matematického modelu motoru a zaveden prostorový vektor. Je zde vysvětlena transformace, jak vyjádřit vektory napětí, proudů a spřažených magnetických toků ASM ve dvoufázové souřadné soustavě. Dále popisuji elektromechanické vlastnosti a odvozuji základní vztahy pro výkon a moment …more
Abstract:
This thesis explores principles and features of an asynchronous motor. There are derived fundamental formulas for design of a motor’s mathematical model and there is introduced a space vector. In this thesis there is explanation of transformation how to express voltage and current vectors and coupled magnetic flows ASM in two-phase coordinated system. Further I describe electromechanical features and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Ivo Neborák
  • Reader: Pavel Brandštetter

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava