Radim Cinek

Master's thesis

Modelování a simulace regulačních struktur s vektorovým řízením a asynchronním motorem v programu Matlab Simulink

Modelling and Simulation of Control Structures with Induction Motor Vector Control in Matlab Simulink
Anotácia:
Tato diplomová práce zkoumá principy a vlastnosti asynchronního motoru. Jsou zde odvozeny základní rovnice pro sestavení matematického modelu motoru a zaveden prostorový vektor. Je zde vysvětlena transformace, jak vyjádřit vektory napětí, proudů a spřažených magnetických toků ASM ve dvoufázové souřadné soustavě. Dále popisuji elektromechanické vlastnosti a odvozuji základní vztahy pro výkon a moment …viac
Abstract:
This thesis explores principles and features of an asynchronous motor. There are derived fundamental formulas for design of a motor’s mathematical model and there is introduced a space vector. In this thesis there is explanation of transformation how to express voltage and current vectors and coupled magnetic flows ASM in two-phase coordinated system. Further I describe electromechanical features and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ivo Neborák
  • Oponent: Pavel Brandštetter

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava