Lukáš Czakan

Bakalářská práce

Modelování počítačové sítě pomocí nástroje GNS3

Modelling of Computer Network Using GNS3 Tool
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat vlastnosti nástroje GNS3 a vytvořit simulaci komplexní architektury počítačové sítě. Na základě této simulace vytvořit 2 zadání pro laboratorní cvičení z odborného předmětu. Při tvorbě této práce budu používat software GNS3 ve verzi 0.8.6, který je v neustálém vývoji a předpokládám, že v době představení mé práce bude k dispozici i v novější verzi. Chtěl bych čtenáře …více
Abstract:
The aim of this work is to analyze the characteristics of the GNS3 tool and create a simulation of a complex network architecture. Based on this simulation to create two tasks for laboratory exercises in vocational subject. In creating this work, I will use GNS3 software in version 0.8.6, which is still in constant evolution and i suppose, that the later versions will be avaliable in time of my presentation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Libor Michalek
  • Oponent: Lukáš Kapičák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika