Lukáš Czakan

Bachelor's thesis

Modelování počítačové sítě pomocí nástroje GNS3

Modelling of Computer Network Using GNS3 Tool
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat vlastnosti nástroje GNS3 a vytvořit simulaci komplexní architektury počítačové sítě. Na základě této simulace vytvořit 2 zadání pro laboratorní cvičení z odborného předmětu. Při tvorbě této práce budu používat software GNS3 ve verzi 0.8.6, který je v neustálém vývoji a předpokládám, že v době představení mé práce bude k dispozici i v novější verzi. Chtěl bych čtenáře …more
Abstract:
The aim of this work is to analyze the characteristics of the GNS3 tool and create a simulation of a complex network architecture. Based on this simulation to create two tasks for laboratory exercises in vocational subject. In creating this work, I will use GNS3 software in version 0.8.6, which is still in constant evolution and i suppose, that the later versions will be avaliable in time of my presentation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Libor Michalek
  • Reader: Lukáš Kapičák

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bachelor programme / field:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika