Ladislav Beháň

Disertační práce

An innovative approach to detect Spam over Internet Telephony by applying artificial intelligence methods

An innovative approach to detect Spam over Internet Telephony by applying artificial intelligence methods
Anotace:
Dizertačná práca sa zaoberá potrebou poskytnúť nový prístup k ochrane pred spamom cez internetovú telefóniu. Zabezpečiť bezpečnosť VoIP služieb nie je úplne triviálna záležitosť a útoky na telekomunikačné riešenia postavené na technológii VoIP v posledných dvoch desaťročiach narastajú s rastúcim počtom aktívnych používateľov. Spam over Internet Telephony (SPIT) je jedným z útokov, ktorý bude mať významný …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with the need to provide a new approach to a protection from Spam over Internet Telephony. It is not an entirely trivial matter to ensure the security of the VoIP services and attacks on telecommunication solutions, built on VoIP technology, grow with an increasing number of active users in last two decades. Spam over Internet Telephony (SPIT) is one of the attacks going …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 2. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2023
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Jaroslav Zdrálek, Lukáš Vojtěch, Jan Hajný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Komunikační technologie