Tomáš Žlebek

Bakalářská práce

Trestněprávní ochrana úředních osob

Criminal Law Protection of Persons in Authority
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu trestněprávní ochrany úředních osob. Práce obsahuje výčet úředních osob dle trestního zákona a historický vývoj této problematiky od roku 1918 po současnost. Těžiště práce spočívá v rozboru ustanovení trestního zákona, která jsou určena k ochraně úředních osob a porovnání s ustanoveními v sousedních státech: Slovensku, Polsku, Německu a Rakousku. V poslední kapitole …více
Abstract:
This bachelor's thesis is focused on theme criminal law protection of persons in authori-ty. This thesis contains list of persons in authority in accordance with czech criminal law and historical development of this issues since 1918 up to the present. The focus is in analysis of czech crime law provisions which are determined to protect persons of autho-rity and in comparison with neighbouring states …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2019
  • Vedoucí: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
  • Oponent: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu