Jiří David

Master's thesis

Možnosti nasazení nástrojů Ushahidi a CrissisCommons pro zvládání krizových situací v ČR

Usability of Ushahidi and CrissisCommons Tools to Handle Crisis Situations in the Czech Republic
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá nástroji vyvinutými společnostmi Ushahidi, Inc. a CrisisCommons, Jejich možnosti využití při řešení nejrůznějších situací. Pro nasazení programových platforem obou společností jsou využívány crowdsourcingové mapovací a filtrovací nástroje. Platformy jako jsou SwiftRiver a Crowdmap se využívají pro mapování krizových situací, ale jejich využití je v podstatně větším měřítku …more
Abstract:
This thesis deals with implements developed by Ushadidi and CrisiCommons companies and it discusses the possibilities of using these implements while handling various situations. What is widely used to put on the program platforms of both the companies are crowdsource mapping and filtring tools. The platforms like SwiftRiver or Crowdmap are used to map crisis situations but their usage, however, is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Pavel Šenovský
  • Reader: Marek Smetana

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování

Theses on a related topic