Theses 

Cestovný ruch v rámci Európskej Únie – Bc. Marianna Babušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví

Bc. Marianna Babušková

Bakalářská práce

Cestovný ruch v rámci Európskej Únie

Tourism in EU

Abstract: BABUŠKOVÁ, Marianna. Tourism in EU [Bachelor's dissertation]. Institute of Hospitality Management. Prague : 2015. 64 pages. This bachelor's dissertation is focused on the tourism in EU. Since the title stands for a wide point of view, thesis is based on closer look at southern european countries - Italy, Spain and France. The main object is to obtain an overview about tourism in selected countries. The first side object is to analyse share of tourism on GDP and its importance in selected countries. The second side object is to analyse share of tourism on employment in selected countries. In the first theoretical part are defind terms of tourism, historical development and typology of tourism. The second part is dedicated to European union. The analytic part is focused on tourism in selected countries and its influence on GDP, employment, competitiveness and also on number of arrivals and support from the European Union funds. The proposal part includes suggestions how to improve or remain in this situation. Amongst the main methods used in theoretical part is description from domestic literature. In the analytic part it is analysis from researched materials from publicly available official statistical websites and the comparative method from official statistic websites. The findings are summarized in self made graphs and tables. In the proposal part is applied method of making the suggestions.

Abstract: BABUŠKOVÁ, Marianna. Cestovný ruch v rámci EÚ. [Bakalárska práca]. Vysoká škola hotelová. Praha: 2015. 64 strán. Táto práca je zameraná na cestovný ruch v rámci EÚ. Keďže téma práce je rozsiahleho charakteru, práca je zameraná na južné európske krajiny - Taliansko, Španielsko a Francúzsko. Hlavným cieľom práce je získať prehľad o cestovnom ruchu vo vybraných krajinách. Prvým vedľajším cieľom je analýza podielu cestovného ruchu na HDP a jeho dôležitosť vo vybraných krajinách. Druhým vedľajším cieľom je analýza podielu cestovného ruchu na zamestnanosti vo vybraných krajinách. V prvej teoreticko - metodickej časti sú vymedzené pojmy cestovného ruchu, historický vývoj a typológia cestovného ruchu. Druhá teoreticko - metodická časť je zameraná na Európsku úniu. Analytická časť sa zaoberá cestovným ruchom vo vybraných krajinách, jeho vplyvom na HDP, zamestnanosťou a konkurencieschopnosťou krajín. Taktiež návštevnosťou a podporou vybraných krajín z fondov Európskej únie. Návrhová časť obsahuje návrhy, ktoré buď zlepšia alebo udržia situáciu cestovného ruchu. K dosiahnutiu stanovených cieľov sú v práci použité rôzne metódy. V teoreticko - metodickej časti je to hlavne deskripcia, ktorá vychádza predovšetkým z domácej literatúry. V analytickej časti je použitá analýza, ktorá spočíva v preštudovaní materiálov z verejne dostupných oficiálnych štatistických internetových stránok a komparatívna metóda, ktorá je využitá vo vlastne spracovaných grafoch a tabuľkách. V návrhovej časti je to tvorba návrhov, ktoré buď zlepšia alebo udržia situáciu cestovného ruchu.

Klíčová slova: cestovný ruch, Európska únia, fondy, návšťevnosť, HDP, zamestnanosť, konkurencieschopnosť tourism, European union, funds, visit rate, GDP, employment, competitiveness

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 09:10, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz