Jakub Baca

Bakalářská práce

Postup a činnost velitele zásahu jednotek požární ochrany na místě požáru s ohledem na zachování stop na požářišti za účelem zjišťování příčin vzniku požáru.

Conduct and Actions of the Fire Protection Unit Commander at the Place of Fire with regard to the Preservation of Traces in ConflagrantionArea for the Purpose of Fire Causes Investigation
Anotace:
BACA, J. Postup a činnost velitele zásahu jednotek požární ochrany na místě požáru s ohledem na zachování stop na požářišti za účelem zjišťování příčin vzniku požáru. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2016. 57 s. Bakalářská práce se zabývá problematikou, postupem a činností velitele zásahu s ohledem na zjišťování příčin vzniku požáru …více
Abstract:
BACA, J. Conduct and actions of the fire protection unit commander at the place of fire with regard to the preservation of traces in conflagrantionarea for the purpose of fire causes investigation. The bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2016. 57 s. The bachelor thesis deals with the issues of conduct and action of the fire protection unit commander …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Vladimír Vlček
  • Oponent: Kamil Klar

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava